Algemene voorwaarden

Artikel 1 DEFINITIES

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden:

Deze algemene levering- en betalingsvoorwaarden van madamebouquet
Bloemist :madamebouquet
Contractspartij: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon – al dan niet handelend in uitoefening van een beroep of bedrijf – aan wie de bloemist een aanbieding of een prijsopgave doet, offerte uitbrengt, met wie de bloemist een overeenkomst aangaat, dan wel daarover onderhandelt”.

Artikel 2 IDENTITEIT VAN DE BLOEMIST
Naam bloemist: Madame Bouquet
handelend onder de naam/namen:
Vestigings- & bezoekadres: Albert van Damstraat 33 1689 XN Zwaag
E-mailadres: yacintha@madamebouquet.nl
Telefoonnummer: 0642633631
KvK-nummer: 74610422
Btw-identificatienummer: ​NL002318705B17

Artikel 3 TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten en overeenkomsten op afstand door de bloemist aangegaan met derden. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en worden, voor zover deze niet in de plaats treden van de bepalingen van deze Voorwaarden, geacht deze Voorwaarden aan te vullen.

Artikel 4 AANBIEDINGEN/OFFERTE
a. Alle door of namens de bloemist gedane aanbiedingen ter zake van prijzen, offertes, leveringstermijnen e.d. zijn geheel vrijblijvend en voor de bloemist op geen enkele wijze bindend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
b. Alle door de bloemist uitgebrachte op naam gestelde offertes hebben een geldigheidsduur van 7 (zeven) dagen na de dagtekening van de offerte, tenzij in de offerte anders is vermeld.
c. Aanbiedingen zijn slechts geldig gedurende de aangegeven actieperiode en zolang de voorraad strekt.
d. Bij prijsopgave bestaat geen verplichting voor de bloemist tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
e. De verkoopprijs luidt in euro’s inclusief BTW, maar exclusief de eventuele verzend- of bezorgkosten.

Artikel 5 HERROEPINGSRECHT
Alle verse producten,waaronder bloemen ,van de bloemist kunnen niet geretourneerd worden, omdat deze producten een beperkte levensduur hebben.

Artikel 6 OVERMACHT
Wanneer door overmacht in de meest ruime zin van het woord niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, moet de bloemist dit de contractspartij zo snel mogelijk berichten, zulks zonder tot betaling van enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 7 LEVERING
a. De levering wordt steeds geacht te geschieden op het bedrijf van de bloemist, tenzij anders is bepaald. Het vervoer naar het adres van de afnemer geschiedt voor rekening en risico van de afnemer en zo de bloemist niet zelf vervoert, de vervoerder. Ook het lossen geschiedt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
b. Tenzij voor zover hierover tussen de bloemist en de afnemer afspraken zijn gemaakt, wordt de route en het middel van vervoer naar beste weten gekozen. De bloemist zal voor de gemaakte keuze niet aansprakelijk zijn, tenzij de afnemer zou aantonen, dat aan de bloemist opzet of grove schuld te verwijten valt.Eventuele verzekeringskosten zijn voor rekening van de koper.
c. Overeengekomen leveringstijden zullen door de bloemist zoveel mogelijk in acht worden genomen, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. De bloemist is niet aansprakelijk voor eventuele vertraging in de levering en de vertraging kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
d. De bloemist behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren indien de contractspartij vorige leveringen niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald. De bloemist is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij koper ten gevolge van het niet leveren. De toepassing van dit recht moet de contractspartij tijdig worden medegedeeld.

Artikel 8 VERPAKKING
bezorgen en administratievergoeding
De bloemist heeft het recht boven de verkoopprijs de kosten van emballage en een toeslag voor bezorgen en administratie te berekenen. De contractspartij dient vooraf in te stemmen met het in rekening brengen van de voorgenoemde toeslagen.

Artikel 9 Workshops
Aanmeldingen en inschrijvingen
a. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie van de cursussen en/of workshops te veranderen en/of de workshop te annuleren wegens voldoende inschrijvingen en/of beschikbaarheid van de bloemist.
b. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.
c. Opties zijn geldig tot zeven (7) dagen voor de aanvang van de cursus c.q. workshop.

Artikel 10: Workshops Annulering en wijziging
a. Annulering van een cursus c.q. workshop door een cliënt dient uiterlijk zeven (7) werkdagen voor aanvang van de cursus c.q. workshop schriftelijk/per email te geschieden. De ontvangstdatum van het bericht geldt als bepalend betreffende de aanzegdatum.
b. Annulering is kosteloos tot zeven (7) werkdagen voor aanvang van de cursus c.q. workshop. Bij latere annulering is cliënt 100% betaling verschuldigd.
c. Tijdens of gedurende de cursus c.q. workshop is annuleren niet mogelijk. Cliënt is als dan 100% betaling verschuldigd.
d. Bij het niet verschijnen van de cliënt zijn 100% kosten verschuldigd.
e. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om ten aanzien van cursussen c.q. workshops organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen

Artikel 11: Abonnementen
a. De bloemist biedt de mogelijkheid tot een periodieke levering van bloemen, boeketten of bloemstukken.
b. Behoudens andersluidende afspraak zal de levering plaatsvinden op dinsdag en/of donderdag.
c. De contractspartij heeft de mogelijkheid tot het pauzeren van het abonnement door dit 5 werkdagen van te voren te melden via email of het contactformulier op de website.
d. Wijzigingen in de abonnementsvorm gaan in één maand na het doorgeven van de wijzing.
e. Opzeggingen van het abonnement is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 week.
f. De contractspartij heeft de mogelijkheid om de bloemen, althans het product conform het abonnement (tijdelijk) op een ander adres te laten bezorgen indien dit tijdig, dat wil zeggen minimaal vijf werkdagen voor de leveringsdatum aan de bloemist kenbaar is gemaakt en het nieuwe afleveradres binnen West Friesland gelegen is.

Artikel 12 BETALING
a. Verkoop geschiedt tegen directe betaling vooruit of bij aflevering c.q. uitvoering, tenzij overeengekomen na ontvangst van de factuur.
b. Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen dient de koper de verschuldigde bedragen te voldoen op het tijdstip en de wijze zoals overeengekomen, zonder enige korting, verrekening en/of opschorting. De betaling dient te geschieden op een door de bloemist aangegeven bankrekening, op de wijze en binnen de termijn als is vermeld op de factuur. Indien geen termijn op de factuur is vermeld, zal een betalingstermijn van 14 dagen gelden.
c. De bloemist is gerechtigd een vooruitbetaling van de contractspartij te verlangen, in welk geval dit aan de contractspartij zal worden medegedeeld.
d. Indien de betalingstermijn wordt overschreden wordt de contractspartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de bloemist het recht de wettelijke rente in rekening te brengen, vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden tot de dag van algehele voldoening. Dit onverminderd de aan de bloemist verder toekomende rechten.
e. In geval van niet, dan wel niet tijdige betaling, komen de buitengerechtelijke kosten conform de Wet normering buitenrechtelijke incassokosten zoals vastgelegd in het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de koper. Ook alle gerechtelijke kosten, die de bloemist in verband met de inning van zijn vordering maakt, komen voor rekening van de koper.
f. Aan personen, in dienst van de bloemist, die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht hebben, kan niet bevrijdend worden betaald.
g. De bloemist heeft de vrijheid te bepalen op welke schulden betalingen van de koper worden toegerekend, doch in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden gebracht op rente en buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 13 AANSPRAKELIJKHEID
a. De bloemist zal aan haar verplichtingen voldoen zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van de bloemist, haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
b. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de bloemist, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.
c. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de bloemist, uit welke hoofde ook, beperkt tot het factuurbedrag voor de geleverde producten en/of diensten.
d. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekering van de bloemist in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover de bloemist hiervoor verzekerd is.
e. De bloemist kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die op haar site(s) wordt gegeven. Ook kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid worden aanvaard voor volledigheid, tekst- en typefouten en andere onjuistheden die op deze site kunnen voorkomen. De bloemist kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele consequenties naar aanleiding van het gebruik van producten en/of diensten die op deze site worden beschreven en/of aangeboden.
f. In het geval de bloemist de afgesproken online diensten en/of producten niet kan leveren, is zij niet aansprakelijk te houden, behoudens wanneer niet levering van de desbetreffende (online) diensten het gevolg is van een aan de bloemist toe te rekenen ernstige toerekenbare tekortkoming die binnen de invloedsferen van de bloemist lag. De beschikbaarheid van het internet is afhankelijk van het internet zelf, de service provider van de bloemist en haar telecommunicatieleverancier. Derhalve ligt de beschikbaarheid van de online diensten in voorkomende gevallen buiten de invloedsfeer en verantwoordelijkheid van de bloemist, zodat de bloemist ter zake geen enkele aansprakelijkheid zal aanvaarden.
g. De contractspartij vrijwaart de bloemist van aanspraken van derden.

Artikel 14 KLACHTENREGELING
a. De te leveren producten dienen te voldoen aan de normaal geldende kwaliteitsnormen voor de betreffende bloemkwekerijproducten.
b. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering of in elk geval binnen 24 uur na ontvangst aan de bloemist te worden gemeld.
c. Klachten, die betrekking hebben op een bepaalde levering, oefenen geen invloed uit op voorafgaande of latere leveringen en geven geen recht betaling voor de betreffende of voorafgaande of latere levering te weigeren.
d. Gebreken bij een deel van het geleverde geven de contractspartij niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.

Artikel 15 TOEPASSELIJK RECHT / GESCHILLEN
Op alle overeenkomsten waarop deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is Nederlands recht van toepassing.

0
    0
    Winkelwagen
    Je winkelwagen is leegNaar de winkel